Beleid voor lidmaatschap & opzegging lidmaatschap

Contributie & donaties
De verschuldigde contributie voor leden en jeugdleden van de Reddingsbrigade Leidschendam wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Op dit moment is de verschuldigde contributie € 65,-. Dit is bepaald in de algemene ledenvergadering van 2006. Het is mogelijk dit bedrag in één keer te voldoen, maar het is ook mogelijk om halfjaarlijks € 32, 50 te betalen.

U kunt betalen per acceptgiro of per automatische incasso. Uiteraard is de keuze voor u geheel vrij, maar automatische incasso heeft onze voorkeur. Een machtiging voor automatische incasso is bijgevoegd bij het inschrijvingsformulier en tevens opvraagbaar bij de penningmeester via het onderstaande e-mailadres.

Betalingen kunt u overmaken op IBAN NL21INGB0000180741 t.n.v. Reddingsbrigade Leidschendam.

Natuurlijk zijn ook donaties aan de Reddingsbrigade Leidschendam zeer welkom!  Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Verhuizing
Indien een lid op zeker moment van woon- en/of verblijfplaats wisselt, is het wenselijk dit door te geven aan de penningmeester via een e-mail naar het onderstaande e-mailadres.

Opzegging van lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Hierbij moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Opzegging kan via email () of per brief naar:
 
Reddingsbrigade Leidschendam (RBL)
Postbus 3056
2260 DB Leidschendam
 
Overig

De RBL hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De RBL hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, instructeurs en andere vrijwilligers kunnen desgevraagd worden benaderd voor voor referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Richard van Delft (ruim 25 jaar lid) is VCP, onder meer te bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  en Koos de Blecourt (voorzitter), onder meer te bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 

De doelstelling van de Reddingsbrigade Leidschendam is het voorkomen van en het verlenen van hulp bij verdrinkingsongevallen. Om deze doelstelling te bereiken zet de RBL zich op de volgende punten in:

 • De RBL verzorgt de opleiding Zwemmend Redden voor iedereen die wil leren hoe hij / zij zichzelf of een ander kan redden van de verdrinkingsdood.
 • De RBL bewaakt van eind mei tot eind september in de weekenden de recreatieplas "Vlietland", gelegen tussen de A4 en de Vliet, tussen Leidschendam en Leiden (ter hoogte van Voorschoten). Deze plas is zo'n 130 hectare groot, heeft een surf strand, een zwemstrand, een ondiepe spartelvijver, een naaktstrand, en volop ruimte voor zeilen, surfen, kanoen, waterfietsen en natuurlijk zwemmen.
 • Op aanvraag wordt bewaakt bij evenementen op en bij water, zoals vuurwerk boven de Vliet, intocht van Sinterklaas, roeiwedstrijden, zeilwedstrijden en de zwemvierdaagse.
 • De RBL organiseert vele activiteiten die te maken hebben met water en veiligheid. (Auto te water, Overleven op zee, voorlichtende demonstraties ed.)
 • Voorlichting en demonstraties worden gegeven bij feesten als "Leidschendam Leeft" en koninginnedag.
 • Het bijhouden van een website.
 • Het uitgeven van een nieuwsbrief.
 • Aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, erkernt als reddingsbrigade en daarmee intensief samen te werken.

Bij de officiele opening van het zwembad 'de Fluit' in 1970 vonden demonstraties zwemmend redden plaats. Tijdens deze opening vroeg de bedrijfsleider, de heer K. de Visser, aan vertegenwoordiger van de KNBRD, de heer A.J. Besling, "nu komt er toch ook zeker een reddingsbrigade in Leidschendam?". Tja, deze oprichting heeft dus ongeveer 17 jaar op zich laten wachten. Een van de oorzaken is, dat in de regio reeds vele brigades aktief waren en dit nog steeds zijn. Dus de noodzaak om een brigade op te richten was in feite niet zo zeer aanwezig. Verder, waren er pas zwemvereningingen opgericht, tw Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL) en Watervrienden Leidschendam, zodat wanneer er nog een zwemvereniging bij zou komen, dit te veel van het goede zou zijn.

Het gevolg was, dat AZL toestemming kreeg van de KNBRD om les te geven in het zwemmend redden. Later, toen het recreatie gebied 'Vlietland' meer gestalte kreeg, kwam er een betere gelegenheid om een reddingsbrigade op te richten. De KNBRD stelde in 1983 een zogenaamde witte vlekkenkaart van Nederland in. Iedere witte vlek was een groot watergebied in Nederland, wat volgens de doelstellingen van de KNBRD bewaakt moest worden. Vlietland werd al gauw ook zo'n witte vlek en dit was het sein om vanuit een woonkern vlakbij het recreatiegebied een brigade op te richten. Alhoewel het recreatie gebied 'Vlietland' zich op Leidschendams grondgebied bevindt, was de dichtsbijzijnde woonkern van de gemeente Voorschoten. Reddingsbrigade Voorschoten werd hiervoor opgericht.

Gelukkig voor de RBL, kwam deze brigade niet van de grond. Er werden toen nieuwe mogelijkheden gezocht. In Leiden bestond een reddingsbrigade, deze had toen echter nog geen belangstelling. Er werden toen kontakten gelegd met AZL. Tenslotte was deze vereniging reeds lang bezig met het lesgeven in het 'zwemmend redden'. Vele leden van AZL zijn vanaf 1980 opgeleid tot zwemmend redder! Het niveau van de kandidaten was altijd bijzonder hoog!

De oprichting van een reddingsbrigade is niet een van de makkelijkste taken. Er komen vele juridische- en verenigingsproblemen te voorschijn. Echter op 25 november 1987 werd in het toenmalige clubgebouw van AZL (het Koetshuis) een bijeenkomst gehouden met als doel eventueel een reddingsbrigade in Leidschendam op te richten. Aanwezig waren vertegenwoordigers van AZL, Watervrienden, Brandweer, Politie, belangstellende uit de gemeente en vertegenwoordigers van buurtbrigades, o.a. de Noordwijkse Reddingsbrigade, die een uitgebreid overzicht gaven van het werk van een bewakingsbrigade. Om 22.00 uur die avond werd na veel wikken en wegen de knoop doorgehakt en de stap gewaagd. De opriching van een reddingsbrigade in Leidschendam was een feit ! Daarna moest er natuurlijk nog wel veel geregeld worden. De volgende punten werden besloten:
- een paraplu overeenkomst met AZL
- autonome bestuursvorm
- de naam 'Algemene Zwemvereniging Leidschendam - Reddings Brigade Leidschendam'
- doelstelling: 'Het voorkomen van verdrinkingsongevallen in Leidschendam e.o.'
- benoeming bestuur

Sinds de oprichting is de RBL behoorlijk gegroeid. Zowel in aantal leden als in vermogen. Het eerste posthuis, een portocabine, later uitgebreid met een zeecontainer, is inmiddels vervangen door een 'echt' gebouw. Twee boten kunnen ingezet worden bij het bewaken. Het te waterlaten van deze boten gebeurt sinds het 10 jarige bestaan van de RBL niet meer met de hand. Een Mule laat de boten met gemak het water inglijden. Het materiaal is nieuw en heeft een goede plaats gekregen in het posthuis. In de huidige situatie kan de RBL weer een tijdje vooruit.

De RBL leidt op voor de door de bond opgestelde diplomalijn. Dit omvat de brevetten 1 tot en met 6, de bondsdiploma's A en B en de brevetten brons, zilver en goud. Op dit moment verzorgt de RBL geen elementaire zwemlessen; we gaan er vanuit dat de nieuwe leden tenminste in het bezit zijn van zwemdiploma A.

Voor de jongste leden wordt tijdens het jeugduur de basis opgebouwd tot het zwemmend redden. Deze basis wordt op latere leeftijd steeds verder verdiept met als hoogste diploma het bondsdiploma B. Voor de leden die in het bezit zijn van alle diploma's en brevetten wordt meer aandacht besteed aan conditie en perfectionering van het reddend zwemmen. Ook wordt hier meer aandacht besteed aan bijzondere situaties als ijsongevallen, auto te water, duikongevallen, massaongevallen en andere specifieke situaties.

Om de kwaliteit van de leden te bewaken, heeft de RBL een aantal controlemogelijkheden. Natuurlijk zijn er de bondsdiploma's welke door een door de bond afgevaardigde examinator worden afgenomen. Daarnaast hebben wij onze eigen checkdagen ingevoerd waarbij alle stof in hapklare brokken nog eens geoefend en afgetekend wordt.

De RBL streeft ernaar de zwemopleidingen zo goed mogelijk in het RBL brede opleidingsplan in te passen, waarbij kwaliteit, veiligheid en een hoog kennisniveau voorop staan.

 • De jeugdgroep (tot en met 16 jaar) zwemt op donderdagavond van 20:00 - 20:45. Omkleden vanaf 19:45, voorafgaand aan het zwemmen wordt meestal droog geoefend.
 • De ouderen (vanaf 17 jaar) zwemmen op donderdagavond van 21:30 - 22:15. Omkleden vanaf 21:15.

Voor het bemannen van een reddingsboot is het van levensbelang te beschikken over betrouwbare, goed opgeleide bemanning. Hoewel de bond een aantal opleidingen verzorgt (bink, opstapper, schipper en bondsschipper), is de drempel vaak te hoog hieraan mee te doen. Daarbij sluiten de bondsopleidingen niet volledig aan bij de eisen en wensen die de RBL aan haar schippers stelt. Daarom is intern een compleet eigen opleidingssysteem opgezet waarbij varend redden een zeer grote rol speelt.

Het opleidingsschema is zodanig opgesteld dat iemand vanaf de leeftijd van 15 jaar in stappen door kan groeien naar zodiacschipper. Hierbij geldt uiteraard dat kritisch wordt gekeken naar de capaciteiten van de leden zelf.

 • Vanaf 15 jaar kan de opleiding tot 'bewakingslid' worden gevolgd. Als bewakingslid heb je kennis van het bewakingsgebied en de globale taken van de reddingsbrigade.
 • Vanaf 16 jaar is het wettelijk toegestaan te varen op een boot. Dit is ook de leeftijd waarop gestart kan worden met de opleiding tot 'plaatsvervangend vletschipper'. Als plv. vletschipper kun je, samen met een vletschipper, als zelfstandige eenheid hulp verlenen bij ongevallen.
 • Ook vanaf 16 jaar kun je starten met de opleiding tot 'vletschipper'. Als vletschipper mag je zelfstandig met de vlet varen en heb je de verantwoordelijkheid over je bemanning, je slachtoffers en je materiaal.
 • Vanaf 18 jaar kan gestart worden met de opleiding tot 'plaatsvervangend schipper snelle boot'. Hierbij geldt hetzelfde als voor de plv. vletschipper, behalve dat je op de snelle boot mag varen.
 • Als laatste, ook vanaf 18 jaar, kan je meedoen aan de opleiding tot 'schipper snelle boot'. Als schipper snelle boot heb je de verantwoordelijkheid over je bemanning, je slachtoffers en je materiaal en wordt je geacht het commando te kunnen voeren bij grotere ongevallen.

Hoewel de RBL nog geen eisen stelt aan bezit van een vaarbewijs of bondsopleidingen, zijn er wel strenge eisen gesteld aan de opleidingen zelf. Voor iedere opleiding zijn voorwaarden opgesteld (o.a. minimum aantal bewakingsdagen in de voorafgaande functie, persoonlijke competenties en zwemopleidingen) om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen en daarmee de veiligheid zo goed mogelijk te bewaken. Ieder jaar vinden er checkdagen plaats voor alle (plv.)schippers om na te gaan of iedereen nog aan de eisen voldoet.

Voor leden die bij andere brigades aantoonbare ervaring hebben opgedaan is het mogelijk een versneld traject te volgen.

U kunt altijd contact opnemen met de ReddingsBrigade Leidschendam. Ons postdres is:
Postbus 3056
2260 DB Leidschendam

Ons posthuis op Vlietland is te bereiken via telefoonnummer: 071- 5617490 (Uitsluitend gedurende bewakingsuren)

Dagelijks Bestuur (DB):

Algemeen mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voorzitter : Koos de Blecourt - ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Secretaris : Jack den Ouden - ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Penningmeester : Kees Spaans - ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
   
Operationeel Bestuur (OB):  
Algemeen mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ABC: Richard van Delft- ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Alarmploeg: Patrick Fritz - ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

In de afgelopen jaren zijn echter meerdere mensen actief geweest voor de brigade. In het bestuur van de RBL hebben o.a. plaats gehad als

Voorzitter : Jan Noorlander, Dries Besling, Klaas den Haan, Ine Wessels, Rob Gussekloo, Jan Keijzer
Secretaris: Ronald de Weerd, Henk van Schuppen, Ine Wessel, Ewoud Borsboom, Alice Pijnappel
Penningmeester: Sietse Molenkamp, Ine Wessels, Richard van Delft, Frans Pluim Mentz, Robbert van Overmeire, Paul Krul

.

.

Ere-voorzitters: Dries Besling, Ine Wessels

De officiele naamgeving van onze stichting is AZL-Reddingsbrigade Leidschendam, ingeschreven bij de KVK te den haag 40412246, RSIN 800610064.

De RBL traint in zwembad 'De Fluit' te Leidschendam.

Het adres van het zwembad:
De Fluit
Fluitpolderplein 1
2262 ED Leidschendam
Telefoon zwembad: 070 - 3.20.93.14

Met eigen vervoer is het zwembad als volgt te bereiken:

 • Vanuit Leiden/Voorschoten: In Leidschendam richting doorgaand verkeer (Den Haag) volgen. Na 2x rechtsaf is de Fluit 1e straat links.
 • Vanuit Den Haag centrum: Borden Leidschendam volgen en in Leidschendam bij 1e stoplicht rechtdoor en bij 2e stoplichten rechtsaf. De Fluit is nu de 1e straat links.
 • Vanaf grote weg/rotonde Voorburg: Richting Voorburg/Leidschendam volgen. In Leidschendam bij de 3e stoplichten linksaf, 1e rechts is de Fluit.

Met het openbaar vervoer is het zwembad als volgt te bereiken:

 • Leiden/Voorschoten: Bus 45, 46, 48
 • Den Haag/Voorburg: Bus 45, 48
 • Den Haag CS: Tram 6

 

Posthuis bewakingsgebied Vlietland:
Rietpolderweg 7
GoogleMaps

Met de auto
Vanuit Den Haag: Neem de A4 richting Amsterdam. Neem afslag 7 Zoeterwoude. Bij de verkeerslichten linksaf, de A4 over. Direct na de brug bij de verkeerslichten linksaf. Rechtdoor (niet de snelweg op) richting recreatiegebied Vlietland. (Dit is een asfaltweg die met een bocht om het tankstation heen gaat.) Aan het eind van deze weg, bij een T-spliting, rechtsaf. U passeert een jachthaven (rechts), en eindigt op een grote parkeerplaats. Vlak voor deze parkeerplaats ligt links het posthuis. Een houten gebouw met drie witte garagedeuren. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats achter het posthuis of op een parkeerplaats bij het restaurant.

Met de fiets
Vanuit Leidschendam fietst u langs de Vliet, aan de kant van de A4 richting Leiden. U passeert de starrevaart en het recreatiegebied Vlietland. Het fietspad buigt vanzelf van de Vliet af. Het posthuis (houten gebouw met 3 witte garagedeuren) ligt rechts aan het water.

De financiele stukken

De balans en financiele staat van baten en lasten zijn direct te downloaden van de website.

 

Social RBL

Facebook Hyves Picasa LinkedIn Twitter RSS

Aangesloten bij

Reddingsbrigade.nl

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com